Notícies
Xarxa
+
19 desembre 2016
Es fan públiques les notes del concurs interadministratiu de provisió de lloc de treball de tècnic d'administració general de l'Ajuntame
7 desembre 2016
La DIPUTACIÓ DE GIRONA ha finançat les obres de la connexió de la conducció de sanejament d'aigües residuals del c. Fàbriques al siste
28 novembre 2016
Es fan públiques les notes de les diferents fases del procediment de l'examen que es va dur a terme el passat 18 d'octubre de 2016 (proves
28 novembre 2016
La Diputació de Girona ha finançat en part les obres de millora que s'han realitzat darrerament a la piscina municipal. Aquestes actuac
14 desembre 2016
Nova Ordenança de Civisme i Convivència
Anglès, 14 de desembre de 2016. D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Ad
28 novembre 2016
Es fan públiques les notes de les diferents fases del procediment de l'examen que es va dur a terme el passat 17 de novembre de 2016 pel ge
11 novembre 2016
Per motius d'organització interna s'ha de modificar l'hora de la convocatòria dels aspirants que han aprovat les proves 1 a 5 per a la rea