Modificacions de contractes

En aquest apartat es publiquen les modificacions de contractes i les licitacions que no prosperen amb els acords corresponents, fent constar de manera explícita la denominació del contracte, objecte, adjudicatari, òrgan i data en què es va aprovar el contracte inicial, i la modificació de què és objecte.

Vist el decret 355 de d’1 de juny de 2018, pel qual s’adjudica un contracte menor de
subministrament a l’empresa Serralleria Enfo, SL per un import de 15.465,73€ IVA inclòs.

MODIFICACIONS 2019

Contracte: Subministrament
Objecte: Col·locació baranes de ferro pel Barri Antic
Adjudicatari: Serralleria Enfo, SL
Òrgan d’adjudicació: Decret d’Alcaldia
Data aprovació contracte inicial: 1 de juny de 2018
Data Modificació: 16 de gener de 2019
Modificació: desplaçar el muntant i modificar el passamà superior de la barana del carrer Estret, per un import de 236,00€ (IVA inclòs)
Document: Decret 22/2019 aprovar modificació baranes al carrer Estret


MODIFICACIONS 2018

Contracte: Obres
Objecte: Substitució de la coberta del fons de la nau 2 de l’antiga fàbrica Burés (BenPalou)
Adjudicatari: CONSTRUCCIONS LEINAD SL
Òrgan d’adjudicació: Junta de Govern
Data aprovació contracte inicial: 12 de juny de 2018
Data Modificació: 18 de desembre de 2018
Modificació: incloure el muntatge i desmuntatge d’una plataforma auxiliar per posterior apuntalament de la coberta, amb un increment en el total del preu de 7.271,09€, és a dir un 9,63% del PEM.
Document: Modificació del contracte d’obres de substitució de la coberta del fons de la nau 2 de l’antiga fàbrica Burés

Contracte: Obres
Objecte: Reforma de l’antic ajuntament d’Anglès com a Hotel d’entitats
Adjudicatari: EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL
Òrgan d’adjudicació: Junta de Govern local
Data aprovació contracte inicial: 18 de gener de 2018
Data Modificació: 12 de juny del 2018
Modificació: millora estructural dels forjats per un import total de 31.630,85€, inclòs l’IVA, amb un increment en el total del preu d’adjudicació de les
obres d’un 27,02 % del preu del projecte.
Document: Decret 406/2018 aprovar modificació de Contracte Hotel Entitats

Contracte: Subministrament
Objecte: Senyals comercials
Adjudicatari: SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L
Òrgan d’adjudicació: Decret d’Alcaldia
Data aprovació contracte inicial: 18 d’abril de 2018
Data Modificació: 6 d’agost del 2018
Modificació: incloure el suports per a les senyals per un import de 164,08€, inclòs l’IVA.
Document: Decret 574/2018 modificació contracte menor senyals comercials


MODIFICACIONS 2017: No hi han hagut modificacions de contractes durant el 2017.