Inventari de béns i drets

En data 25 d’octubre de 2016 es va encarregar per Junta de Govern l’elaboració de l’inventari patrimonial de l’Ajuntament d’Anglès a la mercantil ALDEBARAN 2.0 IT Projects & Services. Documentació d’encàrrec: Proposta JGL – Elaboració inventari

El març de 2018, l’empresa adjudicatària presenta els documents provisionals següents pendents d’aprovació:

⇒ INVENTARI DETALLAT DE BENS I DRETS

⇒ RESUM DE LA VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’INVENTARI PER EPÍGRAFS