Inventari de béns i drets

El data 18 de desembre de 2019 el Ple aprovà en sessió extraordinària l’Inventari General de Béns i Drets de la Corporació a data 31 de desembre de 2018.

⇒ CERTIFICAT D’ACORD DE PLE AMB EL RESUM DE LA VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’INVENTARI PER EPÍGRAFS

⇒ INVENTARI DETALLAT DE BENS I DRETS

Certificat acord de Ple rectificació inventari