Ordenances i Normatives

Ordenances fiscals: Ordenança_Fiscal

Calendari del contribuent 2016: calendari anual cobraments 2017

Ordenança de tinença d’animals

Convivència ciutadana i via pública:   BOP, 3-07-2007 num 131

Servei d’aigua potable: BOP 13-07-2006, Núm. 134

Gestió de runes i residus: BOP 10-06-2002, Núm. 111

Llicències d’aparcament: BOP 22-11-2006 Núm. 223

 

Ordenança de civisme i convivència ciutadana: 

Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Anglès: Anunci BOP ordenança urbanisme