Règim d’incompatibilitats

En aplicació de les lleis 53/1984, de 26 de desembre,  d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, l’alcaldessa va sol·licitar en data 16/06/2015 el desenvolupament d’una segona activitat compatible amb el seu lloc de treball com a empleada pública, amb resolució favorable.

La dedicació a l’Ajuntament d’Anglès és del 66% i la dedicació al seu lloc de treball com a empleada pública és del 33%