Òrgans de govern

 

Els òrgans de govern que dirigeixen el govern i l’administració municipal són:

  • L’Alcaldessa
  • Els Tinents d’Alcalde
  • El Ple de la Corporació
  • La Junta de Govern Local

Altres òrgans complementaris interns són:

 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

D’acord amb el que disposen els articles 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 54.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 52.4 i 46.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldessa dóna compte al Ple del Decret de 19 de juny de 2015, pel qual es nomenen membres de la Junta de Govern Local els regidors següents:

Sra. Àstrid Desset Desset, presidenta

Sr.Josep Casadellà Turon, 1r tinent d’alcalde

Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n tinent d’alcalde

Sr. Antoni Franco Caballé, 3r tinent d’alcalde

 

EL PLE

El Ple de la corporació estarà format pels 13 regidors dels grups polítics representats a l’ajuntament.

 

REPRESENTACIÓ EN ORGANISMES

ORGANISME

CÀRREC

REPRESENTANT

Serveis Territorials d’Ensenyament

Comissió de Garanties d’admissió primària -Comissió Escolar

Jordi Pibernat Casas

Centre de Dia Molí de Cuc

Consell de participació

Titular: Marta Triadó Margarit

Suplent: Cristina Ribas Duran

Consorci Alba-Ter

Membre de l’Assemblea General

Titular: Josep Casadellà Turon

Suplent: Antoni Franco Caballé

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Interlocutor cooperació al desenvolupament

Jordi Pibernat Casas

Consorci Vies Verdes de Girona

Representant al consorci

Josep Casadella Turon
Suplent: Antoni Franco Caballé

Departament Governació –
Administració Local

Comissió municipal de delimitació: Comissió Cadastre
Alcalde,
dos regidors,
un tècnic i
secretari de la corporació.

Alcaldessa: Àstrid Desset Desset

Regidors: Josep Casadellà Turon – Antoni Franco Caballé


Tècnic: Joaquim Ginesta Rey

Secretària: Sandra Pinos Martínez

Consorci Ter-Brugent
Representant
Tiular:Àstrid Desset Desset
Suplent: Antoni Franco Caballé
Associació de Turisme de la Selva
Representant
Cristina Ribas Duran
Federació de municipis de Catalunya
Representant
David Bohigas Vilalta
Associació Catalana de Municipis
Representant
David Bohigas Vilalta
Consorci Mediambiental
de la Selva
Representant
Josep Casadellà Turon
Representant
Josep Casadellà Turon
Representant
Titular:Àstrid Desset DessetSuplent: Jordi Pibernat Casas