Comissió Informativa Permanent

Presidència: Sra. Àstrid Desset Desset. Suplent: Sr. Antoni Franco Caballé.
Vocals: 1er membre representant del grup polític municipal PAU: Pere Espinet Coll. Suplent Esteve Callís Prat.

1er. Representant del grup polític municipal Anglès 2015-AM: Josep Casadellà Turon. Suplent: Jordi Pibernat Casas.

1er. Representant del grup municipal CUP. Sergi Riera Sau.
Secretaria: la secretària de la corporació o funcionari en qui delegui.

 

Les comissions informatives permanents celebren sessió ordinària cada dos mesos, el dijous anterior a la celebració del ple ordinari, a les 20.00 hores.