Òrgans de govern i funcions

Els òrgans de govern que dirigeixen el govern i l’administració municipal són:

Altres òrgans complementaris interns són:

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

D’acord amb el que disposen els articles 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 54.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 52.4 i 46.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldessa dóna compte al Ple del Decret de 19 de juny de 2015, pel qual es nomenen membres de la Junta de Govern Local els regidors següents:

Sra. Àstrid Desset Desset, presidenta

Sr. Jordi Pibernat Casas, 1r tinent d’alcalde

Sr. Rosa Torns Vila, 2n tinent d’alcalde

Sr. Albert Roure Ferrer, 3r tinent d’alcalde

EL PLE

El Ple de la corporació estarà format pels 13 regidors dels grups polítics representats a l’ajuntament.

REPRESENTACIÓ EN ORGANISMES

ORGANISME

CÀRREC

REPRESENTANT

Serveis Territorials d’Ensenyament

Comissió de Garanties

d’admissió primària

Comissió Escolar

Jordi Pibernat Casas

Centre de Dia Molí de Cuc

Consell de participació

Neus Moragas Fontané

Consorci del Ter

Membre de l’Assemblea General

Rosa Torns

Fons Català de Cooperació

al Desenvolupament

Interlocutor cooperació

al desenvolupament

Neus Moragas Fontané

Consorci Vies Verdes de Girona

Representant al consorci

Albert Roure Ferrer

Departament Governació –
Administració Local

Comissió municipal de delimitació:

Comissió Cadastre, Alcalde,
dos regidors,
un tècnic i
secretari de la corporació.

Àstrid Desset Desset

Albert Roure Ferrer

David Bohigas Vilalta

 

Associació de Turisme de la Selva
Representant
Albert Roure Ferrer
Federació de municipis de Catalunya
Representant
Àstrid Desset Desset

David Bohigas Vilalta (suplent)

Associació Catalana de Municipis
Representant
Àstrid Desset Desset 

David Bohigas Vilalta (suplent)

Consorci Mediambiental
de la Selva
Representant
Rosa Torns Vila
Associació de Defensa Forestal (ADF)
Representant
Àstrid Desset Desset
Representant
Rosa Torns Vila