Junta de Govern Local

Actes de JGL⇒ Accedeix

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

D’acord amb el que disposen els articles 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 54.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 52.4 i 46.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldessa dóna compte al Ple del Decret de 19 de juny de 2015, pel qual es nomenen membres de la Junta de Govern Local els regidors següents:

Sra. Àstrid Desset Desset, presidenta

Sr.Josep Casadellà Turon, 1r tinent d’alcalde

Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n tinent d’alcalde

Sr. Antoni Franco Caballé, 3r tinent d’alcalde