Convocatòries de personal

Procés selectiu per a la provisió en propietat de tres places d’agent de la policia local provinents de l’oferta pública del 2019,2020 i 2021 (una de les quals amb reserva per dones) i per la creació d’una borsa de reposició d’agents, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure. [En procés]


Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals d’educadors/es de la Llar d’Infants municipal “El Cucut”. [En procés]

 • Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona  i per un termini de 10 dies naturals.
 • Sistema de selecció: Concurs oposició lliure
 • Tipus de personal:  Laboral temporal.
 • Grup de titulació: Grup C, Subgrup C1
 • Matèries: Tècnic Educació Infantil
 • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb:
  − Fotocòpia del document nacional d’identitat.− Acreditació d’estar en possessió del Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1). Fotocòpia compulsada de la titulació exigida – Currículum acadèmic i professional. – Certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals. – Certificat mèdic expedit pel metge de capçalera que no impedeixi el normal exercici de la funció. (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
 • Documentació associada:

Procés selectiu per la creació d’una borsa d’auxiliars administratius-recepcionistes (C2) per torn reservat. [En procés]


  Procés selectiu per la selecció d’una plaça de sotsinspector de la Policia Local d’Anglès per promoció interna mitjançant concurs oposició (C1) inclosa a l’oferta pública de l’exercici 2021. [Finalitzat]

  • Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de l’última publicació de la convocatòria (ja sigui la del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o del Butlletí Oficial de l’Estat) i per un termini de 20 dies naturals.
  • Sistema de selecció: Concurs oposició
  • Tipus de personal: Funcionari de carrera
  • Grup de titulació: Subgrup C1
  • Matèries: Sotsinspector en cap de la policia local d’Anglès
  • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
  • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb:
   − Fotocòpia del document nacional d’identitat.− Acreditació d’estar en possessió del Certificat de coneixements de català de nivell intermedi (B2)− Títol de batxillerat, tècnic o tècnica superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de 2n grau o equivalent.- Declaració responsable capcitat funcional i compatibilitat.- Currículum viate i documentació acreditativa dels mèrits a valorar en el concurs. . (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
  • Documentació associada:

  Procés selectiu per la selecció d’una plaça d’administratiu per promoció interna mitjançant concurs oposició (C1) inclosa a l’oferta pública de l’exercici 2020. [Finalitzat]

  • Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de l’última publicació de la convocatòria (ja sigui la del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o del Butlletí Oficial de l’Estat) i per un termini de 20 dies naturals.
  • Sistema de selecció: Concurs oposició
  • Tipus de personal: Funcionari de carrera
  • Grup de titulació: Subgrup C1
  • Matèries: Administratiu/va
  • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
  • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb:
   − Fotocòpia del document nacional d’identitat.− Acreditació d’estar en possessió del Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència o equivalent.− Títol de batxillerat, tècnic de cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de 2n grau o equivalent.- Declaració responsable capcitat funcional i compatibilitat.- Currículum viate i documentació acreditativa dels mèrits a valorar en el concurs. . (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
  • Documentació associada:

  Concurs interadministratiu d’un lloc d’administratiu (C1)a lAjuntament dAnglès[Finalitzat]

  • Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de l’última publicació de la convocatòria (ja sigui la del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o del Butlletí Oficial de l’Estat) i per un termini de 20 dies naturals.
  • Sistema de selecció: Concurs Interadministratiu
  • Tipus de personal: Funcionari
  • Grup de titulació: Subgrup C1
  • Matèries: Administratiu/va
  • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
  • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb:
   − Fotocòpia del document nacional d’identitat.− Acreditació d’estar en possessió del Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència o equivalent.− Acreditació de ser funcionari de carrera de la subescala administrativa de l’escala d’Administració General de l’Administració Local en situació administrativa que permeti participar en convocatòries de provisió mitjançant concurs de mèrits interadministratiu.− Currículum vitae i documentació acreditativa dels mèrits a valorar en el concurs. (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
  • Documentació associada:

  Procés selectiu per a la formació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de recepcionista a la zona esportiva municipal de l’Ajuntament d’Anglès[Finalitzat]

  • Presentació de sol·licituds: 20 dies naturals a comptar des de l’última publicació.
  • Sistema de selecció: Concurs oposició
  • Tipus de personal: Laboral
  • Grup de titulació: Subgrup C2
  • Matèries: Recepcionista zona esportiva
  • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
  • Documentació requerida: Instància genèrica datada, fotocòpia del document nacional d’ identitat, certificat del nivell C de català de la Direcció General de Política Lingüística i acreditació de coneixements de llengua castellana per aquelles persones que no tinguin nacionalitat espanyola. (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
  • Documentació associada:

  Procés selectiu del concurs oposició per cobrir una plaça d’arquitecte/a tècnic/a (A2) incloses a l’oferta pública d’ocupació de l’exercici 2018 i la creació d’una borsa. [Finalitzat]

  • Presentació de sol·licituds: Començarà a partir de l’endemà de la última publicació
  • Sistema de selecció: Concurs oposició lliure
  • Tipus de personal: Funcionari de carrera
  • Grup de titulació: grup A, subgrup A2
  • Matèries: Arquitecte tècnic
  • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
  • Documentació requerida: Instància genèrica, instància específica (ANNEX 3), fotocòpia del DN, Nivell C1 de català i justificació del pagament de la taxa corresponent, d’acord amb la base segona 2.3.
  • Documentació associada:

  Procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’agents de policia local, amb caràcter interí, per a substitucions a la policia local d’Anglès. [En procés]

  Procés selectiu per la cobertura de cinc places d’auxiliars administratius/ves (4 accés lliure i 1 torn reservat) [Finalitzat]


  Procés selectiu d’axiliar administratiu per a joves beneficiaris del programa Garantia juvenil 2021 [Finalitzat]


  Procés selectiu per la creació d’una borsa d’educadores per a la llar d’infants El Cucut [Finalitzat]


  Procès selectiu per la cobertura provisional de la plaça administratiu, subgrup C1, mitjançant comissió de serveis urgent [Finalitzat]

  • Presentació de sol·licituds del 9/08/2021 al 16/08/2021
  • Sistema de selecció: Comissió de serveis
  • Tipus de personal: Funcionari de carrera
  • Grup de titulació: Subgrup C1
  • Requisits: Currículum vitae actualitzat i un document que acrediti la situació de funcionari/ària de carrera en altres administracions públiques.
  • Adjudicació: S’emetrà un informe d’idoneïtat fonamentat en criteris de mèrits i capacitat discrecionalment apreciats, en base a:
   • Experiència desenvolupant en llocs de treball similars o iguals al convocat.
   • Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc detreball.Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.
   • Entrevista per verificar el perfil professional de les persones candidates.
  • Matèries: Administració general
  • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
  • Documentació associada:

  Procés selectiu per la contractació laboral temporal d’un tècnic de projectes, subgrup A2, en el marc de la subvenció PECT FEDER Girona patrimoni actiu i la creació d’una borsa. [Finalitzat]


  Procés selectiu per la provisió de dues places d’agent de la policia local en propietat i creació d’una borsa. [En procés]


  Procés selectiu d’un peó de brigada, laboral indefinit i creació d’una borsa de treball [En procés]


  Procés selectiu àgil per la cobertura temporal de 3 agents de policia local [Finalitzat]


  Procés selectiu àgil per la cobertura temporal del lloc de treball d’arquitecte tècnic [Finalitzat]


  Provisió provisional del lloc de treball d’1 agent de policia local, mitjançant comissió de serveis. [Finalitzat]

  • Data inici: 8/02/2021 – Data fi: 22/02/2021
  • Sistema de selecció: comissió de serveis
  • Tipus de personal: Funcionari de carrera
  • Grup de titulació: Subgrup C2
  • Matèries: Policia Local
  • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
  • Documentació requerida: currículum vitae actualitzat i un document que acrediti la situació de funcionari/ària de carrera en altres administracions públiques.
  • Documentació associada: Publicació al BOP

  Borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’auxiliar administratiu/va [FINALITZAT]

  • Data inici: 11/01/2021 – Data fi: 22/01/2021
  • Sistema de selecció: Concurs oposició
  • Tipus de personal: Règim d’interí o temporal
  • Grup de titulació: Subgrup C2
  • Titulació requerida: Graduat Escolar, graduat en Educació Secundària Obligatòria o una altra equivalent
  • Matèries: Administració General
  • Presentació de sol·licituds: Al Registre general de l’Ajuntament o telemàticament via instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital) adjuntant fotocòpia del DNI, NIE o altre document d’identificació personal equivalent, el currículum vitae i documents que justifiquin estar en possessió d’alguns dels certificats de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya (el castellà només pels no nacionals tenint en compte les exempcions de la base Vuitena.2) en el nivell requerit, nivell C1 (antic C).
   S’haurà de fer constar a la instància que s’accepten les bases i que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides (referides sempre a la data d’acabament del termini per a la presentació de sol.licituds).
   Els aspirants que aprovin i es trobin dins la borsa de treball hauran de presentar dins del termini atorgat, les fotocòpies compulsades d’aquests documents.
  • Documentació associada:
   Bases publicades al BOP d’una borsa d’auxiliars administratius
  • Extracte de publicació de les bases al DOGC
  • Llistat d’admesos i exclosos provisionals
  • Llistat admesos i exclosos definitiu

  Procés selectiu d’un/a tècnic/a de gestió d’administració general mitjançant concurs oposició [Finalitzat]

  Data inici: 13/07/2020 Data fi: 07/08/2020

  Sistema de selecció: Concurs oposició lliure.

  Tipus de personal: Funcionari/a interí/na

  Grup de titulació: Subgrup A2

  Titulació requerida: Títol universitari en gestió de l’administració pública, ciències empresarials, Grau universitari en Dret, o una altra d’equivalent que doni dret a l’accés a la subescala de gestió d’Administració General. En cas de presentar d’altres títols equivalents, l’aspirant haurà d’aportar un certificat oficial de l’equivalència de les titulacions presentades.

  Altres requisits: Certificat C1 o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.

  Matèries: Administració general

  Bases publicades al BOP

  Extracte publicació de les bases al DOGC

  Llistat d’admesos i exclosos provisional 

  Llistat d’admesos i exclosos definitiu i canvi data de la prova

  Resultats fase oposició

  Edicte rectificació primera prova

         Edicte resultat segona prova rectificació

        Convocatòria entrevista competencial

        Resultats finals del procés


  Procés selectiu per la provisió de dues places d’agent de la policia local en propietat. [Finalitzat]

  Data inici: 4/12/2019 – Data fi: 23/12/2019

  Sistema de selecció: Concurs oposició lliure.

  Tipus de personal: Funcionari/a de carrera

  Grup de titulació: Subgrup C2

  Titulació requerida: Graduat en educació secundaria, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent professional de primer grau o un altre d’equivalent

  Altres requisits: Certificat B2 o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.

  Matèries: Policial.

  Bases publicades al BOP

  Extracte al DOGC

  Declaració jurada

  Llistat d’admesos i exclosos provisional

  Llistat admesos i exclosos definitiu

  Esmena d’error material del llistat d’admesos i exclosos definitiu

  Resultats proves culturals i proves físiques

  Resultats prova teòrica i pràctica

  Modificació bases sisena del procediment selectiu

  Convocatòria psicotècnics i canvi de president/a

  Convocatòria tribunal per la realització de les proves psicotècniques

  Modificació data realització prova psicotècnica (IMPORTANT!!!)

  Convocatòria per a la realització de les proves mèdiques

  Resultats prova psicotècnica

  Aprovació de la borsa i proposta de nomenaments


  Procés selectiu per a la provisió de la plaça d’arquitecte municipal i la creació d’una borsa de treball. [Finalitzat]

  Data inici: 5/12/2019 Data fi: 24/12/2019

  Sistema de selecció: Concurs – oposició lliure.

  Tipus de personal: Funcionari/a

  Grup de titulació: Subgrup A1

  Titulació requerida: Grau universitari en arquitectura o d’un títol equivalent que habiliti per exercir les funcions i atribucions de la professió d’arquitecte.

  Altres requisits: Certificat C1 o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.

  Matèries: Urbanisme

  Bases publicades al BOP

  Modificació bases BOP

  Extracte al DOGC

  Llistat d’admesos i exclosos provisional

  Llistat d’admesos i exclosos definitiu

  Resultats procés selectiu


  Procés selectiu per la provisió d’una plaça d’agent de la policia local [Finalitzat]

  Data inici: 12/06/2019 – Data fi: 10/07/2019

  Sistema de selecció: Concurs oposició lliure.

  Tipus de personal: Funcionari/a de carrera

  Grup de titulació: Subgrup C2

  Titulació requerida: Graduat en educació secundaria, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent professional de primer grau o un altre d’equivalent

  Altres requisits: Certificat B2 o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.

  Matèries: Policial.

  Bases publicades al BOP

  Extracte al DOGC

  Edicte modificació de les bases del procés selectiu

  Llistat admesos i exclosos provisional

  Llistat d’admesos i excloso definitiu

  Resultats procés selectiu


  Borsa de treball de peó de la brigada [Finalitzat]

  Data inici: 12/06/2019 – Data fi: 10/07/2019

  Sistema de selecció: Oposició.

  Tipus de personal: Laboral temporal

  Grup de titulació: Subgrup E

  Titulació requerida: Certificat escolaritat o equivalent.

  Altres requisits: Certificat A o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.

  Matèries: Brigada.

  Documentació associada:

  Bases publicades al BOP 

  Llista admesos i exclosos provisional

         Llistat d’admesos i excloso definitu

         Aprovació definitiva borsa de peó de la brigada


  Borsa de treball d’auxiliar administratiu  [Finalitzat]

  Data inici: 09/01/2019 – Data fi: 05/02/2019

  Sistema de selecció: Oposició.

  Tipus de personal: Règim d’interí o temporal

  Grup de titulació: Subgrup C2

  Titulació requerida: Graduat Escolar, graduat en Educació Secundària Obligatòria o una altra equivalent

  Altres requisits: Tenir coneixements de català equivalents al Certificat de nivell de suficiència de català de la Junta Permanent de Català (nivell C)

  Matèries: Administració General

  Documentació associada:

  Bases publicades al BOP

  Publicació al DOGC

  Llistat admesos i exclosos provisional

  Esmena d’error material al llistat d’Admesos i exclosos provisional

  Aprovació data realització prova procés selectiu

  Llistat admesos i exclosos definitu

  Aprovació definitiva borsa auxiliar administratiu/va


  Borsa de Tècnic d’Administració General  [Finalitzat]

  Data inici: 09/01/2019 – Data fi: 05/02/2019

  Sistema de selecció: Oposició.

  Tipus de personal: Règim d’interí

  Grup de titulació: Subgrup A1

  Titulació requerida: Grau universitari en Dret, Ciències Polítiques, Econòmiques o Empresarials, Intendent Mercantil o Actuari o una altra d’equivalent que doni dret a l’accés a la subescala tècnica d’Administració General

  Altres requisits: Acreditar coneixement de llengua catalana de nivell C1 (nivell de suficiència de català) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent

  Matèries: Administració General

  Documentació associada:

  Bases publicades al BOP

  Publicació al DOGC

  Llistat admesos i exclosos provisional

  Aprovació data realització prova procés selectiu i esmena d’error material

  Esmena del tribunal

  Edicte definitiu admesos i exclosos

  Aprovacio definitiva de la borsa


  Borsa de Tècnic de Gestió d’Administració General  [Finalitzat]

  Data inici: 09/01/2019 – Data fi: 05/02/2019

  Sistema de selecció: Oposició.

  Tipus de personal: Règim d’interí

  Grup de titulació: Subgrup A2

  Titulació requerida: Títol de diplomatura universitària en gestió de l’administració pública, ciències empresarials, Grau universitari en Dret, o una altra d’equivalent que doni dret a l’accés a la subescala de gestió d’Administració General

  Altres requisits: Acreditar coneixement de llengua catalana de nivell C1 (nivell de suficiència de català) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent

  Matèries: Administració General

  Documentació associada:

  Bases publicades al BOP

  Publicació al DOGC

  Llistat admesos i exclosos provisional

  Aprovació data realització prova procés selectiu

  Llistat admesos i exclosos definitu

  Aprovació definitiva de la borsa


  Borsa de treball de peó [Finalitzat]

  Data inici: 23/10/2018 – Data fi: 20/11/2018

  Sistema de selecció: Oposició.

  Tipus de personal: Laboral temporal

  Grup de titulació: Subgrup E

  Titulació requerida: Certificat escolaritat o equivalent.

  Altres requisits: Certificat A o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.

  Matèries: Brigada.

  Documentació associada:

  Bases publicades al BOP

  Llistat admesos-exclosos provisional

  Esmena Admesos i exclosos provisional

  Edicte Admesos i exclosos definitiu

  Aprovació definitiva de la borsa de peó


  Contractació en pràctiques de Joves Beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya – Técnic dinamitzador Juvenil [Finalitzat]

  Termini presentació solicituds: Contactar directament amb el SOC

  Sistema de selecció: Concurs – Oposició.

  Tipus de personal: En pràctiques

  Grup de titulació: Subgrup C1

  Requisits: Estar inscrit com a demandat d’ocupació al SOC i al programa Garantia Juvenil a Catalunya.  

  Apunta’t a Garantia Juvenil

  Com inscriure’s a Garantia Juvenil

  Com descarregar el certificat

  Bases

  Convocatoria


  Funcionari/a interí/na per tasques d’execució d’un programa de caràcter temporal (Pla de Barris) per a realitzar feines de suport tècnic a l’àrea de serveis tècnics de l’Ajuntament i formació d’una borsa de treball. [Finalitzat]

  Data inici: 22/10/2018 – Data de fi: 5/11/2018

  Sistema de selecció: Oposició.

  Tipus de personal: Funcionari/a Interí/na

  Grup de titulació: Subgrup A2

  Titulació requerida: Titulació universitària que habiliti per al desenvolupament de les funcions descrites com a pròpies de la plaça convocada. 

  Altres requisits: Certificat C de llengua catalana i permís de conduir B1 .

  Matèries: Estar en possessió d’un títol de grau universitari que habiliti per al desenvolupament de les funcions descrites com a pròpies de la plaça convocada.

  Bases publicades al BOP

  Publicació al DOGC

  Llistat admesos-excloso provisional

  Edicte modificació de les bases

  Llistat admesos-exclosos definitiu

  Aprovació definitiva de la Borsa


  Borsa de treball de tècnics en biblioteconomia i documentació [Finalitzat]

  Data inici: 28/08/2018 – Data fi: 06/09/2018

  Sistema de selecció: Oposició.

  Tipus de personal: Laboral temporal

  Grup de titulació: Subgrup A2

  Titulació requerida: Titulació universitària oficial de diplomatura en biblioteconomia i documentació o altres anàlogues.    

  Altres requisits: Certificat C de llengua catalana.

  Matèries: Biblioteconomia i documentació.

  Documentació associada:

  Bases Publicades al BOP

  Llistat Admesos-exclosos provisional

  Llistat admesos-exclosos definitiu

  Aprovació definitiva de la Borsa


  Borsa de treball d’Educadors/es de la llar d’infants municipal [Finalitzat]

  Data inici: 10/08/2018 – Data fi: 19/08/2018

  Sistema de selecció: Oposició.

  Tipus de personal: Laboral temporal

  Grup de titulació: Subgrup C1

  Titulació requerida: Titulació universitària oficial de Tècnic especialista en Jardins d’infància (FP2), Tècnic Especialista en Educació Infantil (FP2), Tècnic Superior en Educació Infantil (LOGSE), o equivalent.   

  Altres requisits: Certificat C de llengua catalana.

  Matèries: Administració general.

  Documentació associada:

  Bases Publicades al BOP

  Llistat admesos-exclosos provisional

  Edicte Modificació de les bases

  Llistat admesos-exclosos definitiu

  Aprovació definitiva de la Borsa


  Borsa de treball d’Auxiliar administratiu/va per a la piscina municipal [Finalitzat]

  Data inici: 10/08/2018 – Data fi: 19/08/2018

  Sistema de selecció: Oposició.

  Tipus de personal: Laboral temporal

  Grup de titulació: Subgrup C2

  Titulació requerida: Graduat escolar, Graduat en Educació secundària obligatòria o equivalent.

  Altres requisits: Certificat C de llengua catalana.

  Matèries: Administració general.

  Documentació associada:

  Bases Publicades al BOP

  Llistat Admesos-exclosos provisional

  Llistat Admesos-exclosos definitus

  Resultat procés selectiu


  Borsa de treball de peó [Finalitzat]

  Data inici: 10/08/2018 – Data fi: 19/08/2018

  Sistema de selecció: Oposició.

  Tipus de personal: Laboral temporal

  Grup de titulació: Subgrup E

  Titulació requerida: Certificat escolaritat o equivalent.

  Altres requisits: Certificat A o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.

  Matèries: Brigada.

  Documentació associada:

  Bases Publicades al BOP

  Llista Admesos-exclosos provisional i tribunal

  Llista Admesos-exclosos definitiva

  Esmena error material

  Resultats procés selectiu


  Borsa de treball de plaça de Tècnic/a en Enginyeria [Finalitzat]

  Data inici: 22/11/2017 – Data fi: 13/04/2017

  Sistema de selecció: Concurs – Oposició

  Tipus de personal: Laboral temporal

  Grup de titulació: Subgrup A1

  Titulació requerida: Títol universitari que habiliti per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyeria d’acord amb la normativa vigent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

  Altres requisits: Nivell C1 de català

  Matèries: Enginyeria

  Documentació associada:

  Bases publicades BOP

  Llistat d’admesos-exclosos provisional i tribunal

  Esmena d’error material asignació del tribunal

  Llistat admesos-exclosos definitiu i dia i hora de realització de proves

  Resultats finals


  Borsa de treball de places de Tècnic Auxiliar Informàtic [Finalitzat]

  Data inici: 04/10/2017 – Data fi: Pendent

  Sistema de selecció: Concurs – Oposició

  Tipus de personal: Laboral temporal

  Grup de titulació: Subgrup C1

  Titulació requerida: Tècnic especialista (formació professional de segon grau) d’informàtica, grau superior en informàtica o equivalent

  Altres requisits: Nivell C1 de català

  Matèries: Informàtica

  Documentació associada:

  Bases publicades BOP

  Llista admesos i exclosos provisional

  Llista admesos i exclosos definitiva, tribunal i convocatòria

  Resultats finals: Edicte constitució borsa


  Borsa de treball de places de Tècnic d’Administració General [Finalitzat]

  Data inici: 26/01/2017 –  Data fi: 13/03/2017

  Sistema de selecció: Oposició

  Tipus de personal: Funcionari interí

  Grup de titulació: Subgrup A1

  Titulació requerida: Llicenciat en Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Sociologia, Economia, Administració i Direcció d’empreses o Ciències Actuarials i Financeres o el títol de Grau equivalent

  Altres requisits: Nivell C de català

  Matèries: Administració general, Ciències polítiques, Comerç/Empresa, Dret, Economia i Sociologia

  Documentació associada:

  Bases publicades BOP

  Admesos i exclosos definitiu

  Resultats finals


  Borsa de treball de places d’Auxiliar d’Administració General [Finalitzat]

  Data inici: 26/01/2017 –  Data fi: 04/04/2017

  Sistema de selecció: Oposició

  Tipus de personal: Interí o Temporal

  Grup de titulació: Subgrup C2

  Titulació requerida: Graduat escolar, Graduat en Educació secundària obligatòria o equivalent

  Altres requisits: Nivell C de català

  Matèries: Administració general

  Documentació associada:

  Bases publicades BOP

  Admesos i exclosos definitiu

  Resultats finals