Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball (RLT) és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats.

Actualment s’està elaborant la RLT per mitjà d’una empresa especialista contractada per concurs públic. Un cop acabada i negociada amb els representants sindicals, s’aprovarà per acord plenari  i seguidament, es publicarà en aquest apartat el document definitiu.

A continuació es publica el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral amb les corresponents categories i complements.