Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball (RLT) és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats.

DOCUMENTS RLT ANGLÈS

⇒ EDICTE Núm. 7902 – 21.6.2019 sobre la resolució d’al·legacions, correcció d’errades d’ofici i aprovació definitiva de la relació/valoració de llocs de treball de l’Ajuntamentd’Anglès (exp. X2019000487-1457-000002-2019)

⇒ RLT amb valors actualitzats 2020, en format XLS

⇒ Fitxes descriptives RLT

Modificacions sobre la RLT

⇒ EDICTE Núm. 7925 – 25.7.2019 d’aprovació definitiva d’una modificació de la RLT per la qual s’acorda la creació i classificació del lloc de treball de tresoreria de l’Ajuntament d’Anglès, reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitacióde caràcter nacional de la subescala d’intervenció tresoreria, la forma de provisió del qual és el sistema deconcurs de mèrits.

⇒ EDICTE Núm. 8285 – 02.12.2020 sobre increment del complement específic de la subescala administrativa (exp. X2020001747 – 1455-000006-2020)

⇒ EDICTE Núm. 8323 – 22.1.2021 sobre modificació de la relació de llocs de treball relativa a la dedicació horària del lloc d’enginyer (Exp. X2020001866 – 1457- 000001-2020).

EDICTE Núm. 8582 – 12.1.2022 sobre modificació de la relació de llocs de treball, en concret, del lloc de treball d’administratiu de l’Ajuntament d’Anglès (Exp. 2021002133)