EXPEDIENT D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SUBSECTOR 1 DEL SECTOR 06.3 – CAN PEROLADA III.

Per Decret d’alcaldia 362/18 d’1 de juny es va aprovar inicialment l’expedient referenciat, el qual es troba en exposició pública fins el 28 de setembre de 2018.