Expedient d’aprovació Inicial de l’avanç del PPU 06.3 – CAN PEROLADA III

Per Decret d’alcaldia 361/18 d’1 de juny es va aprovar inicialment l’expedient referenciat, el qual es troba en exposició pública fins el 28 de setembre de 2018.