Promocions variables

30 novembre 2022
El Ple de la corporació en sessió ordinària de 22 de novembre de 2022, va aprovar la següent moció (més…)
15 novembre 2022
Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ens informen que en data 11 de novembre (més…)
2 novembre 2022
De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administraci
Des del 25 octubre 2022 fins al 16 desembre 2022
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Anglès, en la sessió ordinària de 6 d'octubre de 2022, va aprovar inicialment la modificac
29 setembre 2022
Mitjançant decret d'alcaldia de data 26 de setembre de 2022, s'ha aprovat inicialment la "Revisió de preus del projecte bàsic i executiu
24 novembre 2022
De conformitat amb l'establert a l'article 38 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
25 maig 2022
La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament d'Anglès, les següents subvencions:   El Departament de Justícia, ha
28 octubre 2022
Projecte per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior del municipi d’Anglès (més…)
15 setembre 2022
L'organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l'Ajuntament d'Anglès, les següents subvencion