Ajuts als establiments d’Anglès: Convocatòria Oberta

En data 15 de juliol ha sortit publicada a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al BOP la convocatòria d’ajuts als establiments d’Anglès que es van veure obligats a tancar total o parcialment durant l’estat d’alarma per la COVID19. Les sol·licituds es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació i durant 20 dies hàbils.

Termini de presentació: del 16 de juliol al 12 d’agost de 2020
S’hauran d’entrar les instàncies al registre oficial de l’Ajuntament d’Anglès, preferiblement per via telemàtica, o bé presencialment demanant cita prèvia per internet o per telèfon al 972 42 00 58.

Model de sol·licitud que cal omplir i adjuntar: Sol·licitud en PDF emplenable

Enllaç per presentar la sol·licitud: Instància Genèrica
Requereix certificat digital i cal adjuntar el model de sol·licitud anterior degudament omplert així com la documentació requerida a les bases (llicència d’activitat al municipi, declaració responsable d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos municipals i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no trobarse en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).

Bases: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/128/202012804462.pdf

Convocatòria: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/135/202013504870.pdf

Infografia:

AJUTS ALS COMERÇOS LOCALS DEL MUNICIPI D'ANGLÈS