APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC DE LA BURÉS

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Anglès, en la sessió ordinària de 6 d’octubre de 2022, va aprovar inicialment la modificació del Projecte Museogràfic Executiu de la Burés, el qual es sotmet a informació pública i es dona audiència als interessats afectats per aquest acord, de conformitat amb allò que estableixen l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL