Convocatòria de les subvencions municipals a entitats per a l’any 2020

El Ple de l’Ajuntament d’Anglès, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de setembre de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores de la concessió de subvencions municipals a entitats per a l’any 2020.

En data 18 de novembre ha sortit publicada a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al BOP la convocatòria de subvencions municipals per a l’any 2020. Les sol·licituds es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació i durant 15 dies hàbils.

Termini de presentació: del 19 de novembre al 10 de desembre de 2020.

Les sol·licituds s’han de presentar signades electrònicament pel representant de l’entitat. Cal utilitzar el model proporcionat per l’Ajuntament d’Anglès i s’han de presentar de forma telemàtica.

Model de sol·licitud que cal omplir i adjuntar: Sol·licitud subvencions entitats 2020

Enllaç per presentar la sol·licitud: Instància genèrica

Requereix certificat digital i cal adjuntar el model de sol·licitud anterior degudament omplert així com la documentació requerida a les bases (petita memòria de l’activitat que l’entitat ha desenvolupat, fotocòpia de la pòlissa d’assegurança vigent i rebut conforme està al corrent del pagament, amb cobertura dels participants i de les activitats que es realitzen i cobertura per atendre la responsabilitat civil derivada dels desperfectes que es puguin ocasionar en els equips municipals).

Bases: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/214/202021408145.pdf

Convocatòria: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/222/202022208544.pdf