Aprovat inicialment el projecte de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Anglès

La Junta de Govern en sessió ordinària de data 3 d’octubre de 2019, va aprovar inicialment la fase 2 del Projecte executiu de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, redactat per l’enginyer Pau Frigola Marcet, col·legiat 9996, i que compta amb un pressupost d’execució per contracte de 470.908,56€ més el 21% d’IVA.

Aquest projecte defineix i valora les obres necessàries per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi, i proposa un canvi de la tecnologia de l’enllumenat amb la finalitat d’optimitzarne el seu ús i els recursos econòmics invertits.

La 1a fase d’aquesta actuació es troba recollida en un altre projecte que fa referència a l’adequació prèvia dels quadres elèctrics i de les línies d’enllumenat.

Un cop finalitzat el període d’exposició pública, l’ajuntament iniciarà un concurs públic per tal d’adjudicar i executar les obres de millora de la infraestructura d’enllumenat públic, que comptarà amb una subvenció de 291.379,23 € del Ministeri d’Energia FEDER 2014-2020 IDAE.

idaeangles