Bombament d’aigües residuals al carrer de les Fàbriques

La DIPUTACIÓ DE GIRONA ha finançat les obres de la connexió de la conducció de sanejament d’aigües residuals del c. Fàbriques al sistema general de sanejament.

Els treballs han consistit a desviar les aigües provinents del canal de reg i derivar-les cap al riu mentre que les aigües residuals del c. Fàbriques es deriven a l’arqueta d’impulsió d’aigües residuals i d’aquí, mitjançant unes bombes submergides, s’impulsen cap al sistema general de sanejament del municipi.

En l’obra civil realitzada s’han construït dues arquetes de registre, una per les aigües del canal i l’altra per les aigües residuals.

Amb la finalització dels treballs s’han assolit la totalitat dels objectius pretesos:

– Separar les aigües del canal de reg de les aigües residuals

– Evitar l’abocament d’aigües residuals al canal de la fàbrica

bombes