Borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’auxiliar administratiu/va

Des de l’11 de gener i fins el 22 de gener (ambdós inclosos) pots presentar la documentació que especifiquen les bases per participar en la selecció d’auxiliars administrius/ves per treballar a l’Ajuntament d’Anglès.

Data inici de presentació de sol·licituds: 11/01/2021 – Data fi: 22/01/2021

Sistema de selecció: Oposició

Tipus de personal: Règim d’interí o temporal

Grup de titulació: Subgrup C2

Titulació requerida: Graduat Escolar, graduat en Educació Secundària Obligatòria o una altra equivalent

Presentació de sol·licituds: Al registre general de l’Ajuntament o telemàticament via instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital) adjuntant fotocòpia del DNI, NIE o altre document d’identificació personal equivalent, el currículum vitae i documents que justifiquin estar en possessió d’alguns dels certificats de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya (el castellà només pels no nacionals tenint en compte les exempcions de la base Vuitena.2) en el nivell requerit, nivell C1 (antic C).
S’haurà de fer constar a la instància que s’accepten les bases i que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides (referides sempre a la data d’acabament del termini per a la presentació de sol.licituds).
Els aspirants que aprovin i es trobin dins la borsa de treball hauran de presentar, dins del termini atorgat, les fotocòpies compulsades d’aquests documents.

Documentació associada:

Bases publicades al BOP i temari

Extracte de publicació de les bases al DOGC