CONDICIONS GENERALS DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES

La Junta de Govern Local ha aprovat de les condicions generals, les quals resten subjectes les llicències urbanístiques que es concedeixin al municipi d’Anglès.