Consulta prèvia: Ordenança municipal reguladora del servei de les piscines municipals d’Anglès

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança municipal reguladora del servei de les piscines municipals d’Anglès, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament d’Anglès, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans, organitzacions i associacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Anunci