Consulta Pública Prèvia per l’elaboració de L’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència

Anglès, 14 de desembre de 2016.

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament d’Anglès, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma i sobre:

  1. Els problemes que es pretén solucionar

Es pretén ampliar la tipificació dels comportaments que poden pertorbar la convivència pacífica entre els ciutadans en els espais públics i comuns del municipi com ara beure alcohol, miccionar, oferir o demandar serveis sexuals, realitzar jocs i juguesques, consumir drogues, dur armes… que fins ara no estaven regulats.

Així mateix, s’inclouen noves actuacions de les autoritats policials davant d’altres comportaments relatius, per exemple, a abocaments a les aigües, els sistemes d’alarma i emergència, el manteniment i neteja de les parcel·les i solars particulars, la protecció dels menors, la higiene i docòrum.

2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La vigent ordenança de convivència ciutadana i via pública d’Anglès ja té més de deu anys, i  esdevé necessari adaptar-la a la legislació més recent en matèria de seguretat pública, així com ampliar el marc normatiu i detallar les conductes i comportaments inadequats en els  espais d’ús públic que fins ara no es trobaven tipificats. Així mateix, serveix per refondre en un sol text normatiu la diversitat d’ordenances que fins ara regulen de forma parcial aquests comportaments.

Aquest nou marc normatiu ha de clarificar les obligacions dels ciutadans i les característiques del procediment, objectivant i simplificant el règim d’intervenció administrativa

3. Els objectius de la norma

L’objectiu d’aquesta norma és regular l’activitat de les persones físiques i jurídiques que es desenvolupa principalment a la via pública i a altres espais i serveis de domini públic, o que transcendeix l’àmbit estrictament privat, mitjançant la modulació o limitació de determinats tipus de comportaments, per tal d’aconseguir el benestar col·lectiu i possibilitar la convivència ciutadana.

La finalitat d’aquesta ordenança és el manteniment d’un clima de civisme, de convivència social i respecte mutu que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre la ciutadania, siguin veïns o visitants,  determinant mecanismes per corregir i, si escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida.

4. Les possibles solucions alternatives

Alguns dels supòsits que es recullen en aquesta ordenança ja es troben recollits en les vigents ordenances de convivència, de l’any 2005 (BOP 205, 28-10-2005). L’adaptació a la legislació vigent i l’ampliació de totes elles es podria fer individualment en cada una. Tanmateix, per raons de sistemàtica normativa i de simplificació, es proposa refondre les diverses regulacions en una de sola, als efectes de fer-ne més simple i clara la seva aplicació.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari, fins al dia 10 de gener de 2017.

Per a fer-ho, cal ser un usuari registrat del portal Som.Anglès.Cat i publicar un comentari anant a http://som.angles.cat/article/consulta-publica-previa-lelaboracio-lordenanca-municipal-civisme-i-convivencia .