Mesures que entren en vigor a partir del 15 de març derivades de l’estat d’alarma

📢 L’ Ajuntament d’Anglès informa 📢
 
Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:
 
a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial, quan no puguin fer-ho de forma telemàtica
d) Tornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres
g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.
 
Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.
 
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.
 
Pel que fa als edificis municipals, romandran tancats els següents equipaments:
Biblioteca Joaquim Bauxell
Pavelló esportiu
Camp de Futbol
Piscina Municipal
Oficina Jove
Llar d’infants
Sala de Ball
Llar de jubilats
Polivalent de la Burés
Local del CAU
Centre de Dia
 
🏫 Ajuntament:
Prioritzem l’atenció telemàtica i telefònica:📲
Serveis Socials: només atenció telefònica i/o electrònica 📲
Serveis tècnics i urbanisme: només atenció telefònica i/o electrònica 📲
Servei de secretaria i intervenció: només atenció telefònica i/o electrònica 📲
Tràmits: Es demana que els tràmits formals és facin de forma electrònica i els tràmits informals telefònicament, per correu electrònic o a mitjançant el portal http://som.angles.cat. L’adreça on trobareu els tràmits disponibles electrònicament és http://www.angles.cat/seu-electronica/serveis-tramits-i-gestions/
 
Serveis que funcionaran presencialment:
 
Registre d’entrades i sortides: servei mínim presencial. Prioritzar el registre electrònic a l’adreca http://www.angles.cat/seu-electronica/serveis-tramits-i-gestions/
 
👮‍ Policia Local: Es considera servei indispensable per mantenir l’ordre públic i mantenir informada la població. Telèfon de contacte: 616 90 90 50
 
👷‍ Brigada Municipal: Es centrarà en actuacions de paleteria o electricitat a l’aire lliure, o en edificis de l’ajuntament tancats al públic. Estaran disponibles per necessitats logístiques.
 
Servei de neteja: Es realitzarà una neteja intensiva a totes les instal·lacions municipals que romandran tancades aquests dies.