Modificació calendari fiscal per l’Estat d’Alarma i altres mesures tributàries

Mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19, que va entrar en vigor el 15 de març de 2020.

En data 17 de març de 2020, es va publicar el Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID19.

Amb registre d’entrada E2020001401 el Consell Comarcal de la Selva va fer arribar a l’Ajuntament d’Anglès una nota informativa sobre la suspensió de terminis en l’àmbit tributari relacionada al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID19.

En aquesta nota bàsicament es diu sobre les liquidacions i autoliquidacions:
– els terminis de pagament que
no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, s’ampliaran fins el 30 d’abril de 2020
els terminis en relació al deute tributari que no s’hagi iniciat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, i que es comuniquin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta mesura s’estenen fins el 20 de maig de 2020.

Es pot consultar aquí amb tots els detalls: ⇒NOTA INFORMATIVA CC SELVA

MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL ESTABLERT PER AL 2020 I ALTRES MESURES

Per altra banda, és voluntat política de l’Ajuntament d’Anglès la modificació del calendari fiscal establert per al 2020, per tal de minorar l’impacte que suposarà sobre les famílies i empreses l’estat d’alarma.

Es pot consultar aquí el decret d’alcaldia de mesures tributàries i modificació del calendari fiscal dictat en data 1 d’abril de 2019: ⇒DECRET D’ALCALDIA DE MESURES TRIBUTÀRIES

Concretament, s’estableix que el calendari fiscal per a l’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES serà:

MESOS
Percentatge a cobrar
MaigJuny 2020
33%
AgostSetembre 2020
33%
NovembreDesembre 2020
34%

 

També s’acorda SUSPENDRE fins a la finalització de l’estat d’alarma les liquidacions de les taxes i preus públics que es detallen:

Preus públics de la Llar d’Infants
Liquidació de taxes corresponents a les instal·lacions esportives municipals.
Taxa d’ocupació de via pública amb taules i cadires
Taxes del mercat setmanal

I finalment s’acorda SUSPENDRE, prèvia petició dels subjectes passius, i pels establiments afectats pel tancament obligatori de l’estat d’alarma el cobrament de:

Taxes d’escombraries comercials i industrials