Modificació data realització prova psicotècnica del procés selectiu per la provisió en propietat de dues places d’agent de la policia local i creació d’una borsa

A data 15 de juny de 2020 l’alcaldessa presidenta, mitjançant Decret d’alcaldia va resoldre la modificació de la data per la realització de la prova psicotècnica del procés selectiu per la provisió en propietat de dues places d’agent de la policia local i creació d’una borsa. Més informació