Procés selectiu d’un tècnic per dur a terme l’execució d’un programa de caràcter temporal (Pla de Barris).

Termini presentació solicituds: 10 dies a partir de l’endemà de la publicació al DOGC.

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Funcionari/a Interí/na

Grup de titulació: Subgrup A2

Titulació requerida: Titulació universitària que habiliti per al desenvolupament de les funcions descrites com a pròpies de la plaça convocada. 

Altres requisits: Certificat C de llengua catalana i permís de conduir B1 .

Matèries: Estar en possessió d’un títol de grau universitari que habiliti per al desenvolupament de les funcions descrites com a pròpies de la plaça convocada.

Bases publicades al BOP