Ordres d’execució per presència de pous, forats i/o entrades de galeries

pou_descobertEn data 30 d’octubre de 2019 l’ajuntament va dictar diverses ordres d’execució d’obres de conservació i manteniment de la seguretat, per presència de pous, forats i/o entrades a galeries obertes sense protegir localitzats a diferents parcel·les de titularitat privada, amb profunditats que oscil·len entre els dos i els vuit metres de fondària en els cas dels pous, sense cap element de protecció anticaigudes o datrapament.

Concretament, es va requerir als propietaris de les parcel·les afectades que adoptin les mesures següents:

  • Desbrossar lentorn de les boques i retirar les restes vegetals resultants, reduint al mínim la vegetació baixa i arbustiva en aquesta zona, de manera que quedin clarament descobertes i visibles.
  • Adoptar mesures de protecció segures i estables, per evitar eficaçment la caiguda a diferents nivells, latrapament i/o esfondrament a les boques dentrada a les galeries de les mines i els pous detectats per tal de garantir les condicions de mínimes de seguretat exigibles.

L’incompliment injustificat d’aquesta ordre habilitarà l’ajuntament per procedir a l’execució subsidiària a costa de l’obligat, o a la imposició de multes coercitives.