Projecte de la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions i legalització de la mateixa de l’Hotel d’Entitats

L’Alcaldessa en data 14 d’agost de 2019 i mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 791 va aprovar inicialment el “Projecte tècnic executiu d’instal·lació elèctrica i de telecomunicacions i de legalització de la instal·lació elèctrica de l’Hotel d’Entitats” redactat per l’empresa DEEM Enginyers

El període d’exposició publica és de 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la data de publicació al BOP: Núm. 162 Publicació 6769 de 23 d’agost de 2019.

Decret legalització instal·lació elèctrica Hotel d’Entitats

Projecte elèctric