Provisió d’un lloc de treball d’agent de policia local mitjançant comissió de serveis

A més de la propera publicació al BOP, DOGC i BOE de la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per la provisió en propietat de dues places d’agent de la policia local (provinents de l’oferta pública del 2019 i 2020) i per a la creació d’una borsa de reposició d’agents, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure (Grup C2), també interessa a aquest ajuntament incorporar, mitjançant comissió de serveis, a un agent que tingui la plaça en propietat en una altra administració.

Provisió provisional del lloc de treball d’1 agent de policia local, mitjançant comissió de serveis.

Data inici: 8/02/2021 – Data fi: 22/02/2021

Sistema de selecció: comissió de serveis

Tipus de personal: Funcionari de carrera

Grup de titulació: Subgrup C2

Matèries: Policia Local

Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).

Documentació requerida: currículum vitae actualitzat i un document que acrediti la situació de funcionari/ària de carrera en altres administracions públiques.

Documentació associada: Publicació al BOP

Retribucions

Retribucions bàsiques funcionaris P.L.
    9.461,04 €
Pagues extraordinàries bàsiques P.L.
    1.362,86 €
Complement de destí P.L.
    4.598,28 €
Complement específic P.L.
  13.234,92 €
Pagues extres complementàries P.L.
    2.972,20 €
SOU BRUT ANUAL
  31.629,30 €