S’inicien els tràmits per a l’elaboració del reglament de sorolls i el reglament de zona verda comercial

Iniciem els tràmits per a l’elaboració de dos reglaments:

Amb caràcter previ a la elaboració d’un reglament, s’ha de substanciar una consulta pública en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

A tal efecte, els usuaris registrats al portal http://som.angles.cat podran enviar les seves aportacions als següents enllaços:

⇒ Consulta pública prèvia sobre el projecte d’ordenança de sorolls i vibracions

⇒ Consulta pública prèvia sobre el projecte d’ordenança de la zona comercial-verda