Subvencions rebudes de la Diputació de Girona per l’any 2020

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions:

 • L’assistència tècnica mitjançant el Pla de Serveis d’assistència als ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica,  consistent en les següents actuacions:- Comunitats energètiques intel·ligents (Smart Energy Communities) en l’àmbit local.
  1. Assistència tècnica necessària per millorar la recollida selectiva municipal.

  . Estudis de viabilitat econòmica per a la implantació de models de recollida porta a porta de residus sòlids urbans.

  . Estudi d’implantació d’un sistema de taxa d’escombraries basat en el pagament per generació.

  . Assessorament jurídic i tècnic en l’elaboració de plecs de prescripcions tècniques i administratives per a la contractació del servei de recollida porta a porta i transport dels residus sòlids urbans.

  . Participació en la mesa de contractació i elaboració d’informes de valoració de propostes

 • L’assistència tècnica mitjançant el Pla de Serveis d’assistència en matèria de conservació del patrimoni natural, consistent en el servei:- Línia 3. Direcció facultativa en l’execució de treballs de millora del patrimoni natural per ajuntaments, adreçades a l’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora a nivell municipal.
 • Subvenció per a les despeses de funcionament de la llar d’infants “El Cucut” pel curs 2018-2019,  per import de 44.625,00€
 • Subvenció pel Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, per import de 120.231,39€, corresponent a despeses corrents l’import de 99.051,35€, per a despeses culturals 17.479,65€, per a noves tecnologies 2.800,39€ i per actuacions en camins 900,00€
 • Subvenció per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica any 2020, per dinamitzar l’economia local, per import de 1.355,20€
 • Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport, programa A1, per import de 3.680,00€
 • Subvenció per a publicacions d’interés local pel llibre, Sant Amanç d’Anglès, 1000 anys d’història, per import de 3.000,00€
 • Subvenció per l’organització de la Fira de Sant Antoni 2020,  per import de 2.400,00€
 • Subvenció per a les actuacions motivades pel temporal Glòria, per import de 17.730,84€
 • Subvenció per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a ajuntaments, per les actuacions d’eliminació i gestió de flora exòtica invasora al terme municipal, per import de 8.058,03€
 • Subvenció per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments, per import de 5.808,00€
 • Subvenció en noves tecnologies arran de la situació de la COVID-19, a l’Ajuntament d’Anglès li correspon un import de 2.000,00€
 • Subvenció per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials per l’any 2020, Import de 15.000,00€, pel pis del C. de les Fàbriques 11 bx-2 i 13.230,80€ pel pis del C/ de la Verneda, 61, Grup Sant Miquel, bloc A porta 2.