Subvencions de la Diputació de Girona per l’any 2020

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions:

 • L’assistència tècnica mitjançant el Pla de Serveis d’assistència als ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica,  consistent en les següents actuacions:

  – Comunitats energètiques intel·ligents (Smart Energy Communities) en l’àmbit local.

  1. Assistència tècnica necessària per millorar la recollida selectiva municipal.

  . Estudis de viabilitat econòmica per a la implantació de models de recollida porta a porta de residus sòlids urbans.

  . Estudi d’implantació d’un sistema de taxa d’escombraries basat en el pagament per generació.

  . Assessorament jurídic i tècnic en l’elaboració de plecs de prescripcions tècniques i administratives per a la contractació del servei de recollida porta a porta i transport dels residus sòlids urbans.

  . Participació en la mesa de contractació i elaboració d’informes de valoració de propostes

 •  

  L’assistència tècnica mitjançant el Pla de Serveis d’assistència en matèria de conservació del patrimoni natural, consistent en el servei:

  – Línia 3. Direcció facultativa en l’execució de treballs de millora del patrimoni natural per ajuntaments, adreçades a l’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora a nivell municipal.