Indicadors de Serveis

A continuació exposem els indicadors quantitatius que s’han pogut recopilar a partir de dades del 2019, atès que la data d’aprovació de la carta de serveis és del 9 de desembre de 2019.

Actualment s’està treballant en els indicadors qualitatius que seran dinàmics i actualitzats en temps real a mesura que els usuaris valorin el servei. La previsió de publicació d’aquests últims és: Abril 2020.

Indicadors Quantitatius 2019

Servei de Secretaria

 • Juntes de Govern: 26
 • Comissións Informatives: 13
 • Plens: 17
 • Gestió de Convenis interadministratius: 21

Servei d’Atenció presencial i telemàtica al ciutadà

 • Requeriments d’inscripció gossos perillosos: 6
 • Targetes de mobilitat reduïda: 15
 • Nombre d’atencions presencials: 450 persones mensuals / 5400 persones anuals
 • Correus electrònics  rebuts a la bústia d’informació: mitjana de 50 diaris
 • Trucades Telefòniques de mitjana: 50 diàries

Servei de Registre d’Entrades i Sortides

 • Registre d’Entrada:  6039  (503 mensuals)
 • Registre de Sortida: 4599  (383 mensuals)

Servei de Padró

 • Altes de padró:  373
 • Naixaments:  49
 • Baixes de padró:  320
 • Defuncions:  48
 • Modificacions:  540  (canvi domicili, renovacions…)

Serveis Bàsics d’Atenció Social

 • Expedients oberts al municipi d’Anglès: 1521
 • Abast poblacional dels expedients oberts: 3.432 habitants
 • Tràmits d’ajuts socials: 90

Servei de Gestió del Cementiri:

 • Exhumació 1
 • Canvi titulars 2

Servei de Gestió Econòmica

 • Modificacions de pressupost: 16
 • Factures registrades i tramitades (normals): 2072
 • Comptes justificatius de bestreta de caixa fixa: 21
 • Factures registrades com a justificant de bestreta de caixa fixa: 601
 • Informes de fiscalització prèvia: 206

Servei de Seguretat Ciutadana

 • Total de serveis: 17330
 • Serveis per orígen:
  • Planificats pel propi servei: 10066
  • Ràdio: 128
  • Bombers: 4
  • Personal: 4331
  • Telèfon: 2619
  • MMEE: 182
 • Serveis per Tipologia:
  • Trànsit: 4273
  • Seguretat ciutadana: 5907
  • Medi ambient: 53
  • Policia administrativa: 3029
  • Policia judicial: 90
  • Suport ajuntament: 1815
  • Policia assistencial: 8
  • Serveis conjunts altres cossos: 228
  • Comunicats MMEE: 267

Serveis d’Urbanisme i Territori

 • Expedients llicències urbanístiques: 33
 • Comunicacions d’obra: 66
 • Ordres d’execució i de Protecció de la legalitat: 26
 • Autoritzacions per OVP  (no vincualdes a llicències: 32
 • Certificats urbanístics: 22
 • Activitats (obertures, cessaments i canvis de titularitat): 25
 • Disciplina activitats: 5
 • Guals: 7
 • Contractacions d’obres: 24
 • Contractacions de serveis: 44
 • Contractacions de subministraments: 15
 • Modificacions Puntuals del POUM aprovades definitivament: 3
 • Modificació puntual en tràmit: 1