Anuncis – BOP

Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10691 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de la modificació de l'oferta pública d'ocupació de 2019
Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9428 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Delegació de funcions de l'Alcaldia per a celebració de matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 190-0 Edicte: 8651 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 21/2022
Exercici: 2022 Bop: 190-0 Edicte: 8655 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de la revisió de preus del projecte del carrer Verneda 61 Bloc A porta 3
Exercici: 2022 Bop: 191-0 Edicte: 8755 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Convocatòria per cobrir la plaça de jutge de pau substitut a l'Ajuntament d'Anglès
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8801 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en actes d'edificació i ús del sòl d'Anglès
Exercici: 2022 Bop: 196-0 Edicte: 8889 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Informació pública d'una expropiació
Exercici: 2022 Bop: 197-0 Edicte: 9127 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió de places d'agent de la Policia Local
Exercici: 2022 Bop: 201-0 Edicte: 9109 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Modificació de la composició dels membres de la Comissió Especial de Comptes
Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9524 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10357 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de l'esmena de les superfícies com a conseqüència d'error material i aritmètic de l'Operació Jurídica Complementària 3 al Projecte de reparcel·lació del Sector Industrial Riera Seca d'Anglès
Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9564 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 21/2022 del pressupost de l'Ajuntament d'Anglès 2022
Exercici: 2022 Bop: 210-0 Edicte: 9453 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de la modificació del Projecte Museogràfic de La Burés
Exercici: 2022 Bop: 211-0 Edicte: 9746 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió en propietat de tres places d'agent de la Policia Local
Exercici: 2022 Bop: 224-0 Edicte: 10112 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de la revisió de preus del Projecte d'obres de reforma del pis del carrer Verneda 61, 1-1
Exercici: 2022 Bop: 225-0 Edicte: 10173 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Informació pública del PAE de nova línia de fibra òptica en sòl no urbanitzable al terme municipal de Bescanó i cablejat per infraestructura existent entre els municipis d'Anglès i Girona
Exercici: 2022 Bop: 225-0 Edicte: 10337 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació Inicial dels expedients de modificació de crèdit 27/2022, 28/2022 I 29/2022 del Pressupost de l'Ajuntament d'Anglès de 2022
Exercici: 2022 Bop: 225-0 Edicte: 10338 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10322 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació del criteri general de promoció interna recepcionista
Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8531 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del Reglament regulador de la borsa d'habitatges de lloguer social