Anuncis – BOP

Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2623 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de la modificació del projecte de reforma interior d'un habitatge c/ Fàbriques, 11 bxs 2
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9702 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8544 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Extracte de la resolució de 13 de novembre de 2020 de l'Ajuntament d'Anglès, de convocatòria de subvencions municipals per a l'any 2020 (Convocatòria BDNS 533316)
Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8652 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del Projecte de reforma interior d'un habitatge al c/Fàbriques, 11
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8772 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic SUD 07 - Impremta Pagès
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8957 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de la modificació de l'increment del complement específic de la subescala administrativa
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 8949 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9166 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic de la finca on hi ha ubicat el CAP
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9332 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases de la convocatoria del procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida, d'una plaça de peó de brigada i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 10075 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2078 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Correcció d'errada de l'edicte sobre l'aprovació definitiva d'un pla especial urbanístic (Edicte núm. 9166)
Exercici: 2021 Bop: 1-0 Edicte: 10139 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases per a la formació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d'auxiliar administratiu a l'Ajuntament d'Anglès
Exercici: 2021 Bop: 3-0 Edicte: 10082 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del projecte d'obres per a la reforma interior d'un habitatge
Exercici: 2021 Bop: 16-0 Edicte: 309 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Modificació de la relació de llocs de treball, en concret, modificació de la dedicació horària parcial de l'enginyer
Exercici: 2021 Bop: 20-0 Edicte: 453 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Abstenció i delegació d'una competència de l'alcaldessa en el primer tinent d'alcalde, en la resolució que ha d'adoptar l'Ajuntament d'Anglès en relació a la interposició de recurs contencios administratiu contra el Decret de la Presidència de Dipsalut, de data 25-11-2020
Exercici: 2021 Bop: 25-0 Edicte: 931 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Provisió provisional del lloc de treball d'un agent de la policia local d'Anglès, mitjançant comissió de serveis
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 940 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places d'agent de la policia local provinents de l'oferta pública 2019 i 2020 i per la creació d'una borsa d'agents, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure (Grup C2)
Exercici: 2021 Bop: 36-0 Edicte: 1432 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Bases reguladores del procés selectiu per a la cobertura temporal del lloc de treball d'arquitecte tècnic municipal, funcionari interí a l'Ajuntament d'Anglès
Exercici: 2021 Bop: 36-0 Edicte: 1435 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Bases reguladores del procediment selectiu per a la cobertura temporal de 3 agents interins per a la Policia Local, a l'Ajuntament d'Anglès
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8430 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021