Anuncis – BOP

Exercici: 2021 Bop: 171-0 Edicte: 7720 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Bases i convocatòria del concurs oposició per cobrir cinc places d'auxiliars administratius/ves
Exercici: 2021 Bop: 133-0 Edicte: 6048 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 122-0 Edicte: 5704 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'una plaça de tècnic de projectes (A2) i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 127-0 Edicte: 5873 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Extracte del Decret d'Alcaldia de 25 de juny de 2021 de l'Ajuntament d'Anglès, pel qual es convoquen subvencions per al casal d'estiu del municipi d'Anglès per a l'any 2021 (Convocatòria BDNS 572599)
Exercici: 2021 Bop: 127-0 Edicte: 5882 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Extracte del decret d'Alcaldia de 25 de juny de 2021 de l'Ajuntament d'Anglès, pel qual es convoquen subvencions per a l'atorgament d'ajuts a les famílies per a l'adquisició de llibres i material escolar per al curs 2021-2022 (Convocatòria BDNS 572597)
Exercici: 2021 Bop: 129-0 Edicte: 6047 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Publicitat complementària en relació a la publicació del BOP de data 28 de juny de 2021 número 122
Exercici: 2021 Bop: 131-0 Edicte: 6159 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Extracte de l'acord de Junta de Govern del dia 1 de juliol de 2021 de l'Ajuntament d'Anglès, pel qual es convoca la concessió de subvencions municipals a entitats per a l'any 2021 (Convocatòria BDNS 573657)
Exercici: 2021 Bop: 133-0 Edicte: 6033 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per la utilització i prestació de serveis a les instal·lacions municipals, que haurà de regir per a l'exercici 2020 i següents, així com el seu text refós
Exercici: 2021 Bop: 133-0 Edicte: 6041 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 12/2021 i 13/2021
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6661 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació en pràctiques remunerades de joves beneficiaris del programa Garantia Juvenil a Catalunya 2021 i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 169-0 Edicte: 7484 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Modificació del Cartipàs per canvi d'alcalde 2021-2023
Exercici: 2021 Bop: 146-0 Edicte: 6581 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del Projecte de reforma de la coberta de la Nau Burés 3
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6942 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Exposició pública del Compte general del pressupost del 2020
Exercici: 2021 Bop: 153-0 Edicte: 7134 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Bases i convocatòria que han de regir el procediment per a la creació d'una borsa de treball per cobrir les suplències temporals d'educadors/es de la llar d'infants municipal "El Cucut"
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7039 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 159-0 Edicte: 7138 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Nomenament com a tinents d'alcalde els regidors/es i membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2021 Bop: 159-0 Edicte: 7243 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2021 Bop: 159-0 Edicte: 7260 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Delegacions de competències de l'alcalde als regidors per canvi d'alcalde
Exercici: 2021 Bop: 162-0 Edicte: 7430 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Exposició pública i audiència veïnal per instal·lació temporal d'un espectacle de circ
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5657 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions municipals per al casal d'estiu 2021