Anuncis – BOP

Exercici: 2022 Bop: 127-0 Edicte: 5921 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Informació pública de la llicència d'obres provisionals, tanca perímetre finca Pla d'Avall, 7
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5424 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de la modificació del Reglament del servei d'abastament d'aigua potable del municipi d'Anglès
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4775 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de la modificació dels criteris generals d'accés
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4790 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del projecte d'obres de reforma de l'interior d'un habitatge
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4868 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Delegació de funcions de l'alcalde per casament civil
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 5119 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de les modificacions de crèdit 13/2022 i 14/2022, del pressupost de l'Ajuntament d'Anglès 2022
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4990 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions municipals 2022
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4991 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de les bases per a la concessió de subvencions per a l'adquisició de llibres i material escolar 2022
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4993 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions a les famílies per casals d'estiu per a l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5298 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del "Projecte executiu d'instal·lació elèctrica pels equipaments de les naus Burés"
Exercici: 2022 Bop: 127-0 Edicte: 5920 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Informació pública de sol·licitud de la llicència d'obres provisionals per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en SNU
Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5307 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del projecte d'obres "Projecte bàsic i executiu de reforma de l'Hotel d'Entitats"
Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5335 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 7 zona ciutat Jardí, clau 06d del POUM àmbit Cases Barates
Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5451 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del Reglament de teletreball
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5635 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la recollida pel sistema del porta a porta i neteja viària
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5860 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Delegació de funcions per a celebració de casament civil en el regidor NMF
Exercici: 2022 Bop: 126-0 Edicte: 6068 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Extracte del decret núm. 2022DECR000829 de 29 de juny de 2022 de l'Ajuntament d'Anglès, pel qual es convoca les subvencions municipals per a l'any 2022 a atorgar per concurrència competitiva (Convocatòria BDNS 636479)
Exercici: 2022 Bop: 126-0 Edicte: 6069 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Extracte del decret núm. 2022DECR000801 de 23 de juny de 2022 de l'Ajuntament d'Anglès, pel qual es convoca les subvencions municipals per a l'adquisició de llibres i material escolar per al curs 2022-2023 (Convocatòria BDNS 636492)
Exercici: 2022 Bop: 126-0 Edicte: 6070 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Extracte del decret núm. 2022DECR000820 de 28 de juny de 2022 de l'Ajuntament d'Anglès, pel qual es convoca les subvencions municipals per l'atorgament d'ajuts a les famílies per a casals d'estiu del municipi d'Anglès per a l'any 2022 (Convocatòria BDNS 636506)
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4773 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de la modificació dels criteris generals sobre les ofertes públiques d'ocupació