Anuncis – BOP

Exercici: 2020 Bop: 69-0 Edicte: 2277 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del projecte de condicionament i aïllament acústic de les sales polivalents 1 d'octubre i local d'avis
Exercici: 2020 Bop: 65-0 Edicte: 2220 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Contractació per urgència de dos agents de la policia local
Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2093 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Avocació de la delegació efectuada de 13 a 18 de març i recuperació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1914 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva d'una esmena d'error del pressupost per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1882 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1744 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Carta de Serveis de l'Ajuntament d'Anglès
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1714 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació del Pla Local de Joventut 2020-2023
Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1509 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Nomenament com a funcionari interí en pràctiques d'un arquitecte municipal
Exercici: 2020 Bop: 36-0 Edicte: 1364 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial projecte executiu de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic
Exercici: 2020 Bop: 28-0 Edicte: 834 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Esmena d'error pressupost 2020
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 769 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació provisional de la modificació Ordenança fiscal número 14 per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 712 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació del text definitiu de la modificació de l'Ordenança núm. 16 reguladora de la taxa per ocupació del domini públic
Exercici: 2020 Bop: 21-0 Edicte: 522 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Nomenament com a funcionari en pràctiques d'un tècnic de gestió d'administració general, grup A, subgrup A2 de l'àrea de Secretaria
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 501 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació provisional de la llista d'admesos i exclosos, designació del tribunal i data de les proves del procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places de la Policia Local d'Anglès, grup C, subgrup C2 i la creació d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10463 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10261 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9890 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9817 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci de modificació de la dedicació i retribució d'un regidor
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9785 AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER Edicte d'aprovació definitiva de la modificació puntual de les normes subsidiàries de la Cellera de Ter per la connexió amb la xarxa de gas existent al municipi d'Anglès
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9579 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal número 16 reguladora de la taxa per l'ocupació del domini públic