Anuncis – BOP

Exercici: 2020 Bop: 93-0 Edicte: 2875 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Continuació de la tramitació del Projecte executiu per a la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi
Exercici: 2020 Bop: 89-0 Edicte: 2684 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Convalidació del Decret d'Alcaldia núm. 309 sobre la modificació de pressupost núm. 7/2020
Exercici: 2020 Bop: 69-0 Edicte: 2277 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del projecte de condicionament i aïllament acústic de les sales polivalents 1 d'octubre i local d'avis
Exercici: 2020 Bop: 65-0 Edicte: 2220 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Contractació per urgència de dos agents de la policia local
Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2093 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Avocació de la delegació efectuada de 13 a 18 de març i recuperació de les funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1914 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva d'una esmena d'error del pressupost per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1882 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1744 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Carta de Serveis de l'Ajuntament d'Anglès
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1714 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació del Pla Local de Joventut 2020-2023
Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1509 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Nomenament com a funcionari interí en pràctiques d'un arquitecte municipal
Exercici: 2020 Bop: 36-0 Edicte: 1364 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial projecte executiu de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic
Exercici: 2020 Bop: 28-0 Edicte: 834 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Esmena d'error pressupost 2020
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 769 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació provisional de la modificació Ordenança fiscal número 14 per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 712 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació del text definitiu de la modificació de l'Ordenança núm. 16 reguladora de la taxa per ocupació del domini públic
Exercici: 2020 Bop: 21-0 Edicte: 522 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Nomenament com a funcionari en pràctiques d'un tècnic de gestió d'administració general, grup A, subgrup A2 de l'àrea de Secretaria
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 501 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació provisional de la llista d'admesos i exclosos, designació del tribunal i data de les proves del procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places de la Policia Local d'Anglès, grup C, subgrup C2 i la creació d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10463 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10261 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9890 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9817 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci de modificació de la dedicació i retribució d'un regidor