Anuncis – BOP

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10463 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10261 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9890 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9817 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci de modificació de la dedicació i retribució d'un regidor
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9785 AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER Edicte d'aprovació definitiva de la modificació puntual de les normes subsidiàries de la Cellera de Ter per la connexió amb la xarxa de gas existent al municipi d'Anglès
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9579 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal número 16 reguladora de la taxa per l'ocupació del domini públic
Exercici: 2019 Bop: 233-0 Edicte: 9607 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9517 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de correcció d'errades
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9497 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places d'agent de la Policia Local d'Anglès, inclosa a l'oferta pública de l'any 2018 i 2019 i la creació d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9445 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9274 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació de les bases reguladores del procediment selectiu per a la provisió de la plaça d'arquitecte municipal (subgrup A1) i la creació d'una borsa d'arquitectes per tal de cobrir possibles vacants i altres necessitats temporals de personal que es puguin presentar en la categoria d'arquitecte
Exercici: 2019 Bop: 223-0 Edicte: 9050 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8709 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació d'una memòria valorada d'obres menors ordinàries
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8589 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial del Pla Director de Clavegueram del municipi d'Anglès
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8539 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial del projecte d'urbanització de l'àmbit d'actuació Urbanística PAU 10, Burés i Procesfil
Exercici: 2019 Bop: 203-0 Edicte: 8174 AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de la Cellera de Ter per a la connexió amb la xarxa de gas existent al municipi d'Anglès
Exercici: 2019 Bop: 201-0 Edicte: 8057 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 7973 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres ordinàries
Exercici: 2019 Bop: 179-0 Edicte: 7199 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost núm. 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 179-0 Edicte: 7194 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació d'una memòria valorada