Anuncis – BOP

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8709 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació d'una memòria valorada d'obres menors ordinàries
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8589 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial del Pla Director de Clavegueram del municipi d'Anglès
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8539 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial del projecte d'urbanització de l'àmbit d'actuació Urbanística PAU 10, Burés i Procesfil
Exercici: 2019 Bop: 203-0 Edicte: 8174 AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de la Cellera de Ter per a la connexió amb la xarxa de gas existent al municipi d'Anglès
Exercici: 2019 Bop: 201-0 Edicte: 8057 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 7973 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres ordinàries
Exercici: 2019 Bop: 179-0 Edicte: 7199 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost núm. 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 179-0 Edicte: 7194 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 168-0 Edicte: 6842 COMUNITAT DE REGANTS D'ANGLÈS I COMARCA Anunci d'exposició pública dels Estatuts de la Comunitat de Regants d'Anglès i Comarca
Exercici: 2019 Bop: 163-0 Edicte: 6856 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'exposició pública del compte general del pressupost de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 162-0 Edicte: 6769 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial del projecte d'instal·lació elèctrica i telecomunicacions de l'Hotel d'Entitats
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6579 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6372 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de modificació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'agent de la Policia Local pel sistema de concurs opo­ sició
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6371 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de rectificació de la descripció del lloc de treball de tresorera de la Relació de Llocs de Treball
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6247 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'exposició pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5528 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5338 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci referent al cartipàs 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 113-0 Edicte: 4656 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de resolució d'al·legacions, correcció d'errades d'ofici i aprovació de la relació/valoració de llocs de treball de l'Ajuntament d'Anglès
Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4618 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació de les bases reguladores d'un procés selectiu
Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4617 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació de les bases per a la creació d'una borsa de treball